ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.
Cele ECDL
Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Egzaminy
Egzaminy sprawdzają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne i obejmują:
Egzamin teoretyczny:
Podstawy technik informatycznych dotyczące użytkowania i zastosowań komputerów.

Egzaminy praktyczne
Użytkowanie komputerów - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.Przetwarzanie tekstów - używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu.Arkusze kalkulacyjne - podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.Bazy danych - pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.Grafika menedżerska i prezentacyjna - grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.Usługi w sieciach informatycznych - zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z -autostrady informatycznej-.Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanym egzaminatorów w ciągu trzech lat. Kolejne egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju. Egzaminy w całej Europie są ekwiwalentne.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo
Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły - o ile jest to możliwe - mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.
Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (EKUK) - European Computer Skills Card (ECSC)
Zdający otrzymuje Kartę umiejętności przed pierwszym egzaminem. Po zdaniu każdego egzaminu Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest aktualizowana. Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów zdający wysyła Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych do Polskiego Biura ECDL, gdzie będzie ona wymieniona na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).
Sprawy organizacyjne
Egzaminatorami są przeszkoleni członkowie PTI lub osoby nie będące członkami PTI które również odbyły odpowiednie szkolenie. Koordynacją działań i udzielaniem wszelkiej informacji zajmuje się Polskie Biuro ECDL.